Naudojimosi taisyklės

Norėdami naudotis elektronine parduotuve, Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis prekių pirkimo ir pardavimo taisyklėmis bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Su taisyklėmis sutinku“, patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

1. SĄVOKOS
1.1. Taisyklės – šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustatančios Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu ir pardavimu „www.perkuknyga.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas – uždaroji akcinė bendrovė “Medipresa“, įmonės kodas 126119151, adresas Kęstučio g. 47, 08124 Vilnius.

1.3. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė www.perkuknyga.lt.

1.4. Pirkėjas:

1.4.1. Veiksnus fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus;

1.4.2. Nepilnametis nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdamas tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.4.3. Juridinis asmuo;

1.4.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios pirkimo ir pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo ir pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas Parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2.3. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.

2.4. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

2.5. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.

2.6. Sudarydamas sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis ir informacija apie užsakymo vykdymą. Esant poreikiui Pardavėjas gali pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu ir (arba) telefono numeriu kreiptis į Pirkėją su užsakymu ir (arba) jo vykdymu susijusiais klausimais.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo pirkimo metu nurodytų Asmens duomenų ar kitos Pirkėjo nurodytos papildomos informacijos, reikalingos užsakymui įvykdyti, tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

2.7.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

2.7.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

2.7.3. tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant šių taisyklių 2.7.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei Pardavėjui pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

2.7.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

2.7.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TVARKYMAS
3.1. Prieš pirkdamas Parduotuvėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį), kurie būtini prekėms pirkti, pristatyti ir mokėjimams vykdyti.

3.2. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 2.1. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3.3. Pažymėdamas varnele punktą „Sutinku gauti naujienlaiškį“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir (arba) telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.5. Pirkėjas turi teisę:

3.5.1. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

3.5.2. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške arba pranešdamas apie tai el. paštu info@perkuknyga.lt;

3.5.3. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis gali kreiptis į Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis arba spausti nuorodą „Slaptažodžio priminimas“.

4.5. Siekiant pasiūlyti visavertes paslaugas, Pirkėjo bus prašoma leisti įrašyti jo naudojamame kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašyta informacija bus naudojama Pirkėjo, kaip ankstesnio svetainės naudotojo, atpažinimui ir svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas bet kada galės peržiūrėti, kokia informacija (slapukai) įrašoma, ir galės ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turės teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos. Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipiantis į Pardavėją bet kuriais skelbiamais kontaktais.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės www.perkuknyga.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

5.6. Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

6. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA
6.1. Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

6.2. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant PVM.

6.3. Parduotuvėje prie prekių nurodyta reguliari kaina, t.y., kaina be nuolaidos, taikoma Pirkėjui įsigyjant prekes atvykus pas Pardavėją. Galutinė kaina taikoma įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

6.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų, nurodytų šiame skirsnyje.

6.5. Jei Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu, elektronine bankininkyste arba kitu OPAY siūlomu atsiskaitymo būdu), Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Pirkėjas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Pardavėju bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta (laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties), o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.

6.6. Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius patirtus nuostolius.

6.7. Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo sąskaita. Pirkėjui apmokėjus pasirinktas prekes, į el. paštą yra išsiunčiama PVM sąskaita faktūra.

7. UŽSAKYMO ĮVYKDYMO TERMINAI, PREKIŲ PRISTATYMAS
7.1. Pirkėjas užsakydamas prekes įsipareigoja pasirinkti pristatymo būdą  bei informavimui apie prekių pristatymą reikalingą informaciją.

7.2. Pirkėjas užsakymo vykdymo metu pats pasirenka jam priimtiniausią pristatymo būdą, nuo kurio priklauso pristatymo kaina bei laikas. Tikslus pristatymo laikas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo ir užsakytų prekių.

7.3. Prekių pristatymas Lietuvos teritorijoje:

7.3.1. Pardavėjas prekes Pirkėjui pristato už 2,49 € mokestį į Pirkėjui patogiausioje vietoje esantį LP Express siuntų savitarnos terminalą arba už 2,99 € mokestį į Omniva paštomatą (pasirenkamas iš sąrašo užsakymo metu). Prekių pristatymas nemokamas, jeigu Pirkėjo prekių suma už pirkinius ne mažesnė nei 25 Eur. Siunta pristatoma per 1-3 darbo dienas (pristatymo laikas skaičiuojamas nuo tada, kai siunta išsiunčiama iš www.perkuknyga.lt sandėlio, Graičiūno g. 38, Vilnius). Apie atvykusią siuntą Pirkėjas informuojamas SMS žinute ir elektroniniu paštu, o siuntos atsiėmimas galimas per 3 dienas (iš LP Express siuntų savitarnos terminalų) arba 7 dienas (iš Omniva paštomatų) bet kuriuo paros metu suvedus specialų kodą.

7.3.2. Pardavėjas prekes Pirkėjui pristato už 3,49 € mokestį nurodytu adresu per kurjerio tarnybą (kurjeris prieš pristatant susisiekia su Klientu nurodytu telefono numeriu) arba registruota siunta per „AB Lietuvos paštą“ už 2,99 € mokestį (darbuotojai siuntas pristato be atskiro pranešimo, jei nerandama Kliento nurodytu adresu, paliekamas informacinis pranešimas pašto dėžutėje arba informuojama SMS žinute). Prekės nurodytu adresu per kurjerį pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo siuntos atidavimo kurjerio tarnybai. Pristatymas registruota siunta per „AB Lietuvos paštą“ gali užtrukti 3-4 darbo dienas nuo siuntos atidavimo kurjerio tarnybai. Prekių pristatymas nemokamas, jeigu Pirkėjo prekių suma už pirkinius ne mažesnė nei 25 Eur.

7.3.3. Į užsienio šalis Pardavėjo prekes Pirkėjui pristato „AB Lietuvos paštas“. Pristatymo mokestis į užsienį skaičiuojamas automatiškai pagal galiojančius „AB Lietuvos pašto“ įkainius: siuntos svorį bei šalį, į kurią siunčiama siunta. Užsakymo pristatymo terminas priklauso nuo siuntą pristatančios tarnybos bei šalies, į kurią siunčiama siunta, tačiau negali trukti ilgiau nei 1 mėn. (išskyrus atvejus, kai siuntą pristatanti tarnyba iš anksto informuoja apie ilgesnį pristatymo terminą arba dėl kitų nenumatytų aplinkybių (force majore)).

7.3.4. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

7.3.5. Pirkėjo užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu arba pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu per LP Express kurjerių tarnybą. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens (gavėjo) vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

7.3.6. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir (arba) Pirkėjui pasirašius prekių priėmimo kvite ar PVM sąskaitoje faktūroje laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Pirkėjui ir Pirkėjas dėl to neturi jokių pretenzijų.

7.3.7. Pristačius prekę, Pirkėjas, asmuo nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

7.3.8. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu.

7.3.9. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo-pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

7.3.10. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių  dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

8. TAIKOMOS NUOLAIDOS, PAPILDOMI SPECIALIŲ PASIŪLYMŲ ŽYMĖJIMAI IR DOVANŲ KUPONAI
8.1. Pardavėjas turi teisę rengti ir vykdyti įvairias akcijas ir rinkodarines kampanijas. Pardavėjas, be išankstinio perspėjimo, gali keisti akcijų sąlygas, trukmę. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas galioja nuo jų atlikimo momento ir taikomas naujiems, po pakeitimų paskelbimo pateiktiems užsakymams.

8.2. Informacija apie vykdomas akcijas skelbiama www.perkuknyga.lt (arba) kitomis komunikacijos priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, socialinius tinklus, naujienlaiškius, su partneriais vykdomas programas).

8.3. Kviečiame susipažinti su nauju specialių pasiūlymų žymėjimu:

      ŽEMA KAINA      – knygos apačioje esanti geltonos spalvos juosta „ŽEMA KAINA“ žymi, jog šiuo metu knygai taikoma itin viliojanti kaina. „ŽEMA KAINA“ gali būti taikoma visam „Perkuknyga.lt“ asortimentui.

  €    – išsirinkę knygą su ženklu „€“ galite būti tikri, kad Jums siūlome išskirtinę kainą. Knygos viršutiniame kairiajame kampe esantis raudonos spalvos rombo formos ženklas gali būti taikomas visam mūsų asortimentui.

  N   – knygos viršutiniame kairiajame kampe esantis rombo formos ženklas su raide „N“ žymi, jog ši knyga prekyboje atsirado naujai. Specialus žymėjimas galioja 60 kalendorinių dienų nuo knygos įvedimo datos.

   -25 % nuolaida su kodu: FINALINIS    – knygos apačioje ir vidinėje kortelėje esanti raudonos spalvos juosta žymi, jog šiuo metu knygai taikoma minėta nuolaida. Prekių krepšelyje, laukelyje „Pasinaudokite dovanos arba nuolaidos kodu“ įveskite nurodytą kodą ir nuolaida bus pritaikyta. Kiek liko laiko iki nuolaidos kodo galiojimo pabaigos nurodyta knygos vidinėje kortelėje.

8.4. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius (dovanos kuponus), už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes.

8.5. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos.

8.6. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

8.7. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.

8.8. Pardavėjas turi teisę platinti kuponus, suteikiančius specialias nuolaidas. Kuponais gali pasinaudoti tik registruoti vartotojai. Terminas, iki kada gali būti suteikiama nuolaida, nurodytas ant kupono.

8.9. Prekėms, kurioms taikomos specialios akcijos, kitos nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

8.10. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.

9. PREKIŲ KOKYBĖ
9.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje pateikiamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) parametrų.

9.3. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS
10.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos grąžinti Pardavėjui kokybiškas, neišpakuotas, nepakitusios prekinės išvaizdos ir nepakitusių savybių Prekes. Kartu turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai.

10.2. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, turi informuoti Pardavėją el. paštu info@perkuknyga.lt, nurodant užsakymo numerį, konkrečias prekes, kurias pageidauja grąžinti ir grąžinimo priežastis. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pageidavimą grąžinti prekes, nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą, kartu išsiunčiant prekių grąžinimo formą.

10.3. Pirkėjas, grąžindamas prekes, turi Pardavėjui pristatyti grąžinamas prekes ir užpildytą prekių grąžinimo formą.

10.4. Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra:

10.4.1. garso ir vaizdo kūriniai ir fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos, jei pažeistos pakuotės apsaugos;

10.4.2. laikraščiai, žurnalai ar kiti periodiniai leidiniai;

10.4.3. prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;

10.4.4. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

11.5. Prekių grąžinimo tvarka:

10.5.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, išsaugotos prekės vartojamosios savybės ir nepraradusi prekinės išvaizdos prekė. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir tuo atveju, jei prekės išvaizda pasikeitė dėl veiksmų, būtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui. Tačiau tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti nuotolinės sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė – Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo.

10.5.2. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

10.5.3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti prekę (prekes), kad ji (jos) nebūtų pažeista siuntimo metu.

10.5.4. Jei Pirkėjas Parduotuvėje įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. prekių grąžinimo sąlygos numatytomis teisėmis taikomas tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.5.1 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

10.5.5. Grąžinti prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas pirkimo dokumentuose, siunčiamuose Pirkėjui elektroniniu paštu.

10.6. Sumos negrąžinamos už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

10.7. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir (ar) nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. Pinigai grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų skaičiuojant nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo el.paštu info@perkuknyga.lt gavimo dienos.

10.8. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią įprastinį prekės pristatymo būdą.

10.9. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau) ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.5.1 punktui.

10.10. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

10.11. Knyga nėra laikoma nekokybiška preke, jeigu ant jos galima pastebėti smulkių transportavimo, pakavimo ar saugojimo metu atsiradusių defektų, dažnai pastebimų ir įprastuose knygynuose parduodamose knygose.

10.12. Visi pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

10.13. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.

10.14. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@perkuknyga.lt arba paskambinęs telefono numeriu (8 524) 00 039. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

10.15. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

11.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.3. Pardavėjas neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Pardavėjas neatsako už knygų turinį dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai knygos leidėjui.

11.6. Pardavėjas nėra atsakingas už Parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

11.7. Visi dėl šių Taisyklių ir (arba) pirkimo ir pardavimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Pirkėjo gyvenamąją vietą.

11.8. Pirkėjas, manydamas, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai Pirkėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą). Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie galimą savo teisių pažeidimą. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Pardavėjo atsakymo Pirkėjui. Pirkėjo prašymus Pardavėjas nagrinėja neatlygintinai. Prašymą/skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

12. Informacijos siuntimas
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės el. pašto adresu info@perkuknyga.lt.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

(aktuali redakcija nuo 2021. vasario 11 d.)