Elektroninės parduotuvės www.perkuknyga.lt taisyklės 

1. Sąvokos

1.1.  Taisyklės – šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustatančios Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu ir pardavimu „www.perkuknyga.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2.  Pardavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė “Medipresa“, įmonės kodas 126119151, adresas Saltoniškių g. 9, Vilnius.

1.3.  Parduotuvė – elektroninė parduotuvė www.perkuknyga.lt.

1.4.  Pirkėjas:

1.4.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.4.2. Nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.4.3. Juridiniai asmenys;

1.4.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5.  Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, gimimo data, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.


2. Bendrosios nuostatos

2.1.  Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios pirkimo ir pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo ir pardavimo sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.2.  Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas Parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2.3.  Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.

2.4.  Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis.

2.5.  Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutartys yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.

2.6.  Sudarydamas sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis ir informacija apie užsakymo vykdymą. Esant poreikiui Pardavėjas gali pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu ir (arba) telefono numeriu kreiptis į Pirkėją su užsakymu ir (arba) jo vykdymu susijusiais klausimais.

2.7.  Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo pirkimo metu nurodytų Asmens duomenų ar kitos Pirkėjo nurodytos papildomos informacijos, reikalingos užsakymui įvykdyti, tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

2.7.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

2.7.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

2.7.3. tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant šių taisyklių 2.7.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei Pardavėjui pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

2.7.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

2.7.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.


3. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

3.1.  Prieš pirkdamas Parduotuvėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kurie būtini prekėms pirkti, pristatyti ir mokėjimams vykdyti.

3.2.  Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 2.1. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3.3.  Pažymėdamas varnele punktą „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu.

3.4.  Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.5.  Pirkėjas turi teisę:

3.5.1. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

3.5.2. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške arba pranešdamas apie tai el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ;

3.5.3. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.


4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1.  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2.  Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.3.  Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4.  Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis gali kreiptis į Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis arba spausti nuorodą „Slaptažodžio priminimas“.

4.5.  Siekiant pasiūlyti visavertes paslaugas, Pirkėjo bus prašoma leisti įrašyti jo naudojamame kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašyta informacija bus naudojama Pirkėjo, kaip ankstesnio svetainės naudotojo atpažinimui ir svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas bet kada galės peržiūrėti, kokia informacija (slapukai) įrašoma, ir galės ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turės teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Pirkėjui gali būti neprieinamos. Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipiantis į Pardavėją bet kuriais skelbiamais kontaktais.


5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1.  Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės perkuknyga.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2.  Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

5.3.  Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.4.  Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.5.  Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

5.6.  Parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.


6. Prekių užsakymas, kainos ir atsiskaitymo tvarka

6.1.  Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

6.2.  Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos įskaitant PVM.

6.3.  Parduotuvėje prie prekių nurodyta reguliari kaina, t.y., kaina be nuolaidos, taikoma Pirkėjui įsigyjant prekes atvykus pas Pardavėją. Galutinė kaina taikoma įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

6.4.  Pirkėjas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų, nurodytų šiame skirsnyje.

6.5.  Jei Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu, elektronine bankininkyste arba kitu Paysera siūlomu atsiskaitymo būdu), Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Pirkėjas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Pardavėju bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo - pardavimo sutartis nutrūksta (laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties), o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui.

6.6.  Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą prekių gavimo momentu, už prekes bei prekių pristatymą Pirkėjas atsiskaito atsiimdamas užsakymą. Atsiprašome, laikinai nėra galimybės atsiskaityti kortele užsakymo atsiėmimo metu paštomate arba grynaisiais kurjeriui.

6.7.  Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius patirtus nuostolius.

6.8.  Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiama sugeneruota išankstinė mokėjimo sąskaita. Pirkėjui apmokėjus pasirinktas prekes, į el. paštą yra išsiunčiama PVM sąskaita – faktūra.


7. Užsakymo įvykdymo terminai, prekių pristatymas

7.1.  Prekių pristatymas Lietuvos teritorijoje:

7.1.1. Pirkėjas užsakymo vykdymo metu pats pasirenka jam priimtiniausią pristatymo būdą, nuo kurio priklauso pristatymo kaina bei laikas. Tikslus pristatymo laikas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo ir užsakytų prekių.

7.1.2. Prekių pristatymas nemokamas, jeigu Pirkėjo prekių suma už pirkinius ne mažesnė nei 25 Eur ir neviršija 30 kg svorio. Jeigu užsakymo suma yra mažesnė nei 25 EUR arba siunta yra sunkesnė nei 30 kg, pristatymo mokestis, atsižvelgiant į pasirinktą pristatymo būdą, skaičiuojamas automatiškai formuojant užsakymą.

7.1.3. Pristatymas per kurjerio tarnybą į nurodytą adresą prekės pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo siuntos atidavimo kurjerio tarnybai.

7.1.4. Pristatymas į LP EXPRESS terminalą: šis pristatymo būdas galioja tik Fiziniams Asmenims. Prekės pristatomos į prekių užsakymo metu pasirinktą terminalą (iš sąrašo) per 2-3 darbo dienas nuo siuntos atidavimo LP EXPRESS kurjeriui.  Apie į terminalą pristatytą siuntą klientą informuoja LP EXPRESS.

7.1.5. Pristatymas į Lietuvos pašto skyrių: šis pristatymo būdas galioja tik Fiziniams Asmenims. Prekės pristatomos į pagal nurodytą adresą priklausantį pašto skyrių per 3-5 d. d. nuo siuntos atidavimo Lietuvos pašto kurjeriui. Apie pašto skyrių pristatytą siuntą klientą informuoja Lietuvos paštas.

7.2.  Prekių pristatymas užsienyje:

7.2.1. Parduotuvėje automatiškai formuojami užsakymai, kurių svoris neviršija 2 kg.

7.2.2. Tais atvejais, kai norima užsakyti daugiau prekių, kurios bus siunčiamos į užsienį, Pirkėjas turi apie tai informuoti Pardavėją el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , nurodant konkrečias prekes ir kiekius, kuriuos pageidauja įsigyti, taip pat tiksliai nurodyti užsakymo pristatymo adresą ir kontaktinį telefono numerį, kuriuo būtų galima susisiekti. Atsižvelgiant į pageidaujamų įsigyti prekių svorį bei pristatymo šalį, Pardavėjas parenka  pristatymo būdą ir siuntų tarnybą bei, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pateikia klientui informaciją apie užsakymo pristatymo sąlygas, PVM sąskaitą – faktūrą bei užsakymo apmokėjimui reikiama informaciją. Pirkėjas gali sutikti su pateiktu pasiūlymu, apmokėdamas sąskaitą arba atsisakyti pasiūlymo. Pirkėjas gali pateikti pageidavimą siuntą gauti per kitą konkrečią siuntų tarnybą.

7.2.3. Pristatymo į užsienį išlaidas visuomet apmoka Pirkėjas.

7.2.4. Užsakymo pristatymo terminas priklauso nuo siuntą pristatančios tarnybos bei šalies, į kurią siunčiama siunta, tačiau negali trukti ilgiau nei 1 mėn. (išskyrus atvejus, kai siuntą pristatanti tarnyba iš anksto informuoja apie ilgesnį pristatymo terminą arba dėl kitų nenumatytų aplinkybių (force majore)).

7.3.  Pirkėjas užsakydamas prekes įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą bei informavimui apie prekės pristatymą reikalingą informaciją.

7.4.  Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.5.  Pirkėjas supranta ir sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

7.6.  Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo rekomendacinių terminų pažeidimą, taip pat jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.7.  Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.8.  Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius susijusius su pirkimo - pardavimo sutarties vykdymu.

7.9.  Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

7.10. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, atsiradusių transportuojant prekę(-es), kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.


8. Taikomos nuolaidos ir dovanų kuponai

8.1.  Pardavėjas turi teisę rengti ir vykdyti įvairias akcijas ir rinkodarines kampanijas. Pardavėjas, be išankstinio perspėjimo, gali keisti akcijų sąlygas, trukmę. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas galioja nuo jų atlikimo momento ir taikomas naujiems, po pakeitimų paskelbimo pateiktiems užsakymams.

8.2.  Informacija apie vykdomas akcijas skelbiama www.perkuknyga.lt ir (arba) kitomis komunikacijos priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, socialinius tinklus, naujienlaiškius,  su parteriais vykdomas programas).

8.3.  Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes.

8.4.  Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos.

8.5.  Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

8.6.  Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.

8.7.  Pardavėjas turi teisę platinti kuponus, suteikiančius specialias nuolaidas. Kuponais gali pasinaudoti tik registruoti vartotojai. Terminas, iki kada gali būti suteikiama nuolaida, nurodytas ant kupono.

8.8.  Prekėms, kurioms taikomos specialios akcijos, kitos nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

8.9.  Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį.


9. Programa „Kaupiu knygai“

9.1.  Registruotiems Pirkėjams, įsigyjantiems prekes knygyne internete www.perkuknyga.lt, yra taikoma programa „Kaupiu knygai“, kuri leidžia susigrąžinti iki 1 proc. nuo pirkimo metu išleistos sumos. Taškai nėra suteikiami už prekes, kurioms yra taikomos specialiosios nuolaidos (išpardavimai, kategorijai ar atitinkamos leidyklos (-ų) knygoms taikomos nuolaidos ir kt.).

9.2. Lojalumo taškų "Kaupiu knygai" ir valiutos santykis - 50:1 (50 lojalumo taškų lygu 1 Eur). Pavyzdžiui, jeigu perkate knygų už 100 Eur, gaunate 50 taškų, kurių vertė - 1 Eur.

9.3.  Įsigydami prekes registruoti vartotojai gali dalį užsakymo sumos, bet ne daugiau kaip 30 proc., sumokėti sukauptais taškais. Ši nuostata netaikoma užsakymo pristatymo mokesčiui, t.y. skaičiuojant maksimalią leidžiamą apmokėti sukauptais taškais sumą pristatymo mokestis nėra įtraukiamas.

9.4. Nepanaudoti lojalumo taškai neturi galiojimo termino.

9.5.  Pardavėjas gali taikyti specialias akcijas, kurių metu būtų suteikiamas didesnis kaupiamasis procentas.

9.5.  Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti pasirinktinai sukauptus taškus, dovanų čekį arba nuolaidą suteikiantį kodą.

9.6. Sukauptų lojalumo taškų likutį galite matyti prisijungę prie asmeninės www.perkuknyga.lt vartotojo paskyros.

9.7.  Sukaupti taškai nėra keičiami į grynuosius pinigus. Jais galima atsiskaityti tik perkant www.perkuknyga.lt.


10. Prekių kokybė

10.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje pateikiamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir/ar parametrų.

10.3. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.


11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos grąžinti Pardavėjui kokybiškas, neišpakuotas, nepakitusios prekinės išvaizdos ir nepakitusių savybių Prekes. Kartu turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai.

11.2. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, turi informuoti Pardavėją el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , nurodant užsakymo numerį, konkrečias prekes, kurias pageidauja grąžinti ir grąžinimo priežastis. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pageidavimą grąžinti prekes, nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą, kartu išsiunčiant prekių grąžinimo formą.

11.3. Pirkėjas, grąžindamas prekes, turi Pardavėjui pristatyti grąžinamas prekes ir užpildytą prekių grąžinimo formą.

11.4. Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra:

11.4.1. garso ir vaizdo kūriniai ir fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos, jei pažeistos pakuotės apsaugos;

11.4.2. laikraščiai, žurnalai ar kiti periodiniai leidiniai;

11.4.3. prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;

11.4.4. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

11.5. Prekių grąžinimo tvarka:

11.5.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, išsaugotos prekės vartojamosios savybės ir nepraradusi prekinės išvaizdos prekė. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir tuo atveju, jei prekės išvaizda pasikeitė dėl veiksmų, būtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui. Tačiau tuo atveju, kai Pirkėjas sumažina prekių vertę dėl veiksmų, nebūtinų nustatyti prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui, teisės atsisakyti nuotolinės sutarties jis nepraranda, tačiau jam dėl tokio prekių vertės sumažinimo taikytina atsakomybė – Pirkėjui grąžinama prekių vertė, atskaičius padarytus nuostolius dėl prekių vertės sumažėjimo.

11.5.2. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

11.5.3. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti prekę (prekes), kad ji (jos) nebūtų pažeista siuntimo metu.

11.5.4. Jei Pirkėjas Parduotuvėje įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. prekių grąžinimo sąlygos numatytomis teisėmis taikomas tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.5.1 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

11.5.5. Grąžinti prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą, grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas pirkimo dokumentuose, siunčiamuose Pirkėjui elektroniniu paštu.

11.6. Sumos negrąžinamos už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

11.7. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. Pinigai grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų skaičiuojant nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo el.paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai gavimo dienos.

11.8. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią įprastinį prekės pristatymo būdą.

11.9. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau) ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.5.1 punktui.

11.10. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

11.11. Knyga nėra laikoma nekokybiška preke, jeigu ant jos galima pastebėti smulkių transportavimo, pakavimo ar saugojimo metu atsiradusių defektų, dažnai pastebimų ir įprastuose knygynuose parduodamose knygose.

11.12. Visi pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.13. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.

11.14. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba telefono numeriu (8 5) 240 0039. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.15. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.


12. Šalių atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Pardavėjas neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia  galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Pardavėjas neatsako už knygų turinį dėl kurio atsakomybė tenka išimtinai knygos leidėjui.

12.6. Pardavėjas nėra atsakingas už Parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

12.7. Visi dėl šių Taisyklių ir (arba) pirkimo ir pardavimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Pirkėjo gyvenamąją vietą.

12.8. Pirkėjas, manydamas, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai Pirkėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą). Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie galimą savo teisių pažeidimą. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Pardavėjo atsakymo Pirkėjui. Pirkėjo prašymus Pardavėjas nagrinėja neatlygintinai. Prašymą/skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.


13. Informacijos siuntimas

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės el. pašto adresu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


(aktuali redakcija nuo 2018 m. sausio 26 d.)